Podmienky súťaže

USPORIADATEĽ

Hezká koupelna s. r. o., Loděnice 60, 671 75 Loděnice, IČO: 03479579, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 85007, webová stránka: https://www.krasnakupelna.sk/ (ďalej len „Usporiadateľ“).

SÚŤAŽ

 1. Súťažou sa na účely týchto Pravidiel rozumie, ak nie je Usporiadateľom oznámené inak, akákoľvek súťaž organizovaná a vyhlásená Usporiadateľom na jeho internetových stránkach https://www.krasnakupelna.sk/ (ďalej len „Súťaž“).

 2. Doba trvania súťaže je vždy vymedzená Usporiadateľom v konkrétnom článku, ktorým je Súťaž vyhlásená. Usporiadateľ vždy jasne uvedie deň, ktorým Súťaž končí, a to uvedením dňa, mesiaca a roku. Odpovede možno zasielať najneskôr do polnoci vyhláseného dáta.

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

 1. Účastníkom Súťaže môže byť iba fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a má doručovaciu adresu na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“).

 2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi a osoby týmto osobám blízke v zmysle ustanovenia § 22 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom a účinnom znení.

 3. Z účasti v Súťaži môže byť rozhodnutím Usporiadateľa vylúčený Súťažiaci, ktorý v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži:

  1. akýmkoľvek spôsobom poškodzuje Usporiadateľa, osoby s Usporiadateľom prepojené v zmysle ustanovenia § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Zb. o obchodných korporáciách a družstvách, v platnom a účinnom znení, či ktorúkoľvek inú osobu podieľajúcu sa na organizovaní a usporadúvaní Súťaže;

  2. porušuje, obchádza alebo zneužíva tieto Pravidlá a individualizované pravidlá Súťaže; porušuje či ohrozuje práva a právom chránené záujmy Usporiadateľa či tretích osôb, či koná v rozpore s platnými právnymi predpismi, či dobrými mravmi;

  3. v prípade, že v Súťaži vyhrá, resp. splní podmienky na získanie ceny v súlade s pravidlami Súťaže, Súťažiaci, ktorý nerešpektuje vyššie uvedené body Pravidiel, cena mu nebude odovzdaná. V takom prípade platí, že výhru získava ďalší Súťažiaci v poradí podľa umiestnenia v konkrétnej Súťaži, ktorý spĺňa všetky podmienky stanovené pravidlami Súťaže, prípadne sa postup určenia výhercu opakuje až do doby určenia výhercu, ktorý spĺňa všetky podmienky podľa pravidiel Súťaže.

ÚČASŤ V SÚŤAŽI

 1. Súťažiaci sa do Súťaže zapojí spôsobom podrobne definovaným v príspevku Usporiadateľa v rámci článku na webových stránkach Usporiadateľa, ktorým je Súťaž vyhlásená.

 2. Súťažiaci sa môže v rámci jednej vyhlásenej Súťaže zúčastniť iba raz a má nárok iba na jednu výhru. V zaslanom e-maile so správnou odpoveďou či súťažnou fotografiou vždy uvedie svoje celé meno. V prípade, že sa Súťažiaci v rozpore s predchádzajúcimi vetami tohto bodu Pravidiel zúčastní Súťaže viackrát, resp. najmä pošle odpoveď z viacerých e-mailových adries, bude konkrétny Súťažiaci zapojený do Súťaže iba na základe najskôr odoslaného, teda svojho prvého e-mailu, ktorým sa do Súťaže zapojil.

 3. Účasťou v Súťaži Súťažiaci potvrdzuje znalosť týchto Pravidiel a pravidiel Súťaže uvedených v článku Usporiadateľa na jeho internetových stránkach, ktorým je Súťaž vyhlásená, súhlasí s ich znením a zaväzuje sa ich rešpektovať.

 4. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že Súťaž je plne organizovaná Usporiadateľom a Usporiadateľovi taktiež poskytuje všetky informácie poskytnuté v súvislosti s účasťou v Súťaži. 

 5. Súťažiaci berú na vedomie, že výhra v Súťaži nie je podľa ustanovenia § 2874 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom a účinnom znení, právne vymáhateľná.

VÝHRA

 1. Výhra či výhry, ktoré je v rámci Súťaže možné získať, budú uvedené v rámci článku uverejneného Usporiadateľom na internetových stránkach https://www.krasnakupelna.sk/.

 2. Výherca Súťaže bude určený spôsobom podrobne definovaným v článku, ktorým je Súťaž vyhlásená, pričom výherca môže byť v nadväznosti na spôsob zapojenia sa do Súťaže určený najmä:

  1. výberom Usporiadateľa (napr.: v prípade Súťaže založenej na zaslaní najoriginálnejšej fotografie spĺňajúcej kritéria Usporiadateľa);

  2. podľa presnosti odhadu (napr.: v prípade Súťaže s tipom či odhadom počtu).

 3. Spôsob výberu výhercu v jednotlivých súťažiach je plne na úvahe Usporiadateľa a Usporiadateľ ho vždy určí najneskôr v okamihu vyhlásenia Súťaže v rámci článku, ktorým Súťaž vyhlásil. 

 4. Usporiadateľ výhercu Súťaže vyberie a vyhlási najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa skončenia Súťaže, uvedeného v rámci článku na webových stránkach Usporiadateľa, ktorým bola príslušná Súťaž vyhlásená.

 5. Usporiadateľ vyhlási meno výhercu Súťaže v rámci článku, prostredníctvom ktorého bola Súťaž vyhlásená, a taktiež bude výhercu kontaktovať prostredníctvom výhercovej e-mailovej adresy, cez ktorú sa do Súťaže zapojil.

 6. Výhru zašle Usporiadateľ výhercovi Súťaže najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ukončenia Súťaže.

PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

 1. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť, ukončiť či jednostranne zmeniť, či doplniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu s účinnosťou od okamihu zverejnenia nového znenia pravidiel Súťaže.

 2. Usporiadateľ Súťaže je oprávnený ďalej využívať obsah súťažného príspevku, čo sa týka najmä fotografií, to však iba za predpokladu, že uvedené bolo poskytnuté kvôli účasti Súťažiaceho v Súťaži a v súvislosti so Súťažou.

 3. Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie či prípadnú stratu výhry pri jej zasielaní výhercovi Súťaže prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb či inak.

 4. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy, či poruchy vzniknuté v priebehu Súťaže, za rýchlosť technického pripojenia, či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so Súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií, alebo s ich dostupnosťou pre Súťažiacich, ani za poškodenie a škodu na zariadení Súťažiacich či ďalších osôb v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, či so získaním podkladov v rámci Súťaže.

 5. O prípadných námietkach či reklamáciách Súťažiacich v súvislosti so Súťažou rozhoduje Usporiadateľ.

 6. Usporiadateľ je oprávnený rozhodnúť o vylúčení ktoréhokoľvek Súťažiaceho, ktorý porušuje pravidlá Súťaže, a to bez nároku na náhradu nákladov či škody, ktorá by mohla vylúčením Súťažiacemu prípadne vzniknúť.

 7. Usporiadateľ je oprávnený ďalej vyradiť zo Súťaže Súťažiaceho, ktorého príspevok, ktorým sa do Súťaže zapojil:

  1. nezodpovedá zadanej téme Súťaže;

  2. obsahuje prvky násilia či pornografické prvky, či je iným spôsobom v rozpore s dobrými mravmi alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi;

  3. je spôsobilý poškodiť dobré meno, obchodné meno, ochrannú známku Usporiadateľa alebo osôb s Usporiadateľom prepojených v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 90/2012 Zb., o obchodných korporáciách a družstvách, v platnom a účinnom znení, či akýchkoľvek iných osôb podieľajúcich sa na organizácii a organizovaní Súťaže;

  4. je v rozpore s týmito Pravidlami.

 8. Námietky proti priebehu Súťaže sú Súťažiaci oprávnení zaslať písomne na adresu sídla Usporiadateľa, a to najneskôr do troch kalendárnych dní odo dňa skončenia príslušnej Súťaže. V uvedenej lehote musí byť námietka Usporiadateľovi doručená. Na oneskorene podané námietky sa neprihliada. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Súťažiaci svojím zapojením do Súťaže súhlasí s tým, že v prípade jeho výhry Usporiadateľ zverejní jeho meno a priezvisko v spojení s informáciou o výhre, ktorú Súťažiaci získal.

 2. Súťažiaci ďalej svojím zapojením do Súťaže súhlasí s tým, že Usporiadateľ je ďalej oprávnený využívať obsah súťažného príspevku, vrátane fotografií, ktorým sa Súťažiaci do Súťaže zapojil, a to aj na propagačné a marketingové účely, vždy pod podmienkou, že uvedené bolo poskytnuté kvôli účasti Súťažiaceho v Súťaži a v súvislosti so Súťažou.

 3. Usporiadateľ Súťaže je súčasne správcom osobných údajov Súťažiacich, ktorí sa zapoja do súťaže a kvôli tomu poskytnú svoje osobné údaje, ktoré sú pre účasť v súťaži nevyhnutné.

 4. Usporiadateľ ako správca osobných údajov spracúva osobné údaje Súťažiacich s cieľom realizovať Súťaž a splniť povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre naplnenie týchto účelov.

 5. Osobné údaje Súťažiacich spracúva Usporiadateľ v rozsahu, v ktorom mu boli na účely realizácie Súťaže poskytnuté. Spracúva teda najmä meno a priezvisko Súťažiacich a oznámenú doručovaciu adresu alebo e-mailovú adresu, prípadne tiež zaslanú fotografiu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Neprevzaté výhry prepadajú Usporiadateľovi Súťaže.

 2. Pravidlá a právne vzťahy vzniknuté v súvislosti so súťažou sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Na riešenie sporov súvisiacich s účasťou Súťažiacich v Súťaži sú príslušné súdy Českej republiky.

 3. Prípadné vyobrazenie výhier nemusí presne zodpovedať ich skutočnej podobe.

Overené zákazníkmi
Overené zákazníkmi
100 %
zákazníkov nás odporúča
Viac recenzií

„S nákupom som bola veľmi spokojná, dakujem.“

16. 7. 2024

„tovar vraciam neporušený, nevyhovuje rozmermi na umiestnenie v našej kúpelni“

12. 7. 2024

„Rýchle dodanie, batéria vyzerá super“

9. 6. 2024

„Spoľahlivé a rýchle doručenie. S objednávkou som veľmi spokojna“

31. 5. 2024