Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu hezkákoupelna.cz umiestneného na webovom rozhraní www.krasnakupelna.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi

našou spoločnosťou

Hezká koupelna s.r.o., so sídlom č. p. 60, 671 75, Loděnice

IČO: 03479579
DIČ: CZ03479579
IČ DPH: SK4120186048

zapísanou v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 85007

Adresa pre doručovanie: Hezká koupelna s.r.o., Václavská 740, 672 01 Moravský Krumlov

Telefónne číslo: +420 776 262 797
Kontaktný e-mail: info@hezkakoupelna.cz

ako predávajúcim, popr. poskytovateľom služieb

a vami ako kupujúcim, popr. odberateľom služieb


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tovar prevziať (buď osobne, alebo od dopravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu tovaru. Kúpna cena (alebo len „cena tovaru“) zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a prípadné poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby. Výška týchto nákladov vám vždy bude oznámená ešte pred záväzným odoslaním objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

Zmluvou o poskytovaní služieb sa zaväzujeme poskytnúť vám objednanú službu a vy sa zaväzujete zaplatiť nám cenu za službu. Cena za službu (alebo len „cena služby“) zahŕňa aj náklady spojené s poskytnutím služby a prípadné poplatky súvisiace s dohodnutým spôsobom platby. Výška týchto nákladov vám vždy bude oznámená ešte pred uzavretím zmluvy.

1.1. Aké služby poskytujeme?

Nami poskytovanými službami je montáž, resp. inštalácia zakúpeného tovaru.

1.2. Sú kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní služieb zmluvami spotrebiteľskými?

O spotrebiteľskú zmluvu ide v prípade, že ste spotrebiteľom, t. j. ak ste fyzickou osobou a tovar či službu objednávate mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade o spotrebiteľskú zmluvu nejde a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä ako nespotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

1.3. Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

 • právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 7 a 8 týchto obchodných podmienok);
 • nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);
 • právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní).

1.4. Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Oznámením o ochrane osobných údajov, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu Vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany;

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, v účinnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“);
 • zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Pokiaľ sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Slovenskej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi slovenským právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok, je vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.5. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.


2. KÚPNA ZMLUVA

2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejde o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku, a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2. Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne i telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

Pred záväzným odoslaním objednávky vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O prijatí objednávky vás budeme informovať. Informácia (potvrdenie) o prijatí objednávky je zasielaná automaticky, a nejde o prijatie objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

2.3. Kedy je teda kúpna zmluva uzatvorená?

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je vám doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o prijatí objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (t. j. nebolo vám zaslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Pokiaľ je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 7), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.5. Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na to upozorníme. Ak ešte nedošlo k prijatiu vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.6. Máte možnosť získať kúpnu zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva vám bude zaslaná e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

2.7. Čo keď niečomu v kúpnej zmluve nerozumiete?

V prípade otázky k obchodným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.

2.8. V akých jazykoch možno kúpnu zmluvu uzavrieť?

Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ledaže sa výslovne dohodneme na inom jazyku.

2.9. Je kúpna zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na požiadanie vám ju zašleme.


3. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

3.1. Ako uzatvárame zmluvu o poskytovaní služieb?

Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste urobili objednávku, a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

3.2. Ako podať objednávku?

V prípade záujmu o našu službu máte možnosť urobiť prostredníctvom telefónu či e-mailu nezáväzný dopyt. Dopyt nepovažujeme za objednávku služieb.

Po prijatí dopytu vás budeme kontaktovať s informáciami o celkovej cene služby a o predpokladanom termíne montáže.

Pokiaľ s cenou a termínom montáže súhlasíte, môžete podať záväznú objednávku. Objednávku je možné podať e-mailom, telefonicky, písomne alebo osobne.

3.3. Ako potvrdíme objednávku?

Pokiaľ objednávka spĺňa všetky náležitosti, vystavíme vám potvrdenie objednávky potvrdzujúce údaje uvedené v objednávke.

3.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Všetky podané objednávky sú záväzné. Pokiaľ sme objednávku doteraz nepotvrdili, môžete ju zrušiť e-mailom, telefonicky, písomne alebo iným spôsobom.


4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Aké spôsoby platby za tovar a služby prijímame?

Kúpnu cenu tovaru môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
 • online platobnou kartou;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

Cenu za službu môžete uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • v hotovosti po vykonaní služby;
 • bezhotovostne pred vykonaním služby prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby je možné dohodnúť individuálne.

Niektoré spôsoby platby môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky vám budú upresnené v priebehu objednávania služby.

4.2. Kedy nastane splatnosť ceny tovaru a služby?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru, popr. po poskytnutí služby. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru alebo pred poskytnutím služby je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. a od potvrdenia objednávky podľa čl. 3.3. týchto podmienok. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na náš bankový účet.

4.3. V akej mene môžete platiť?

Platba je možná v eurech (EUR).

4.4. Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

Zálohu na cenu tovaru alebo služby môžeme požadovať predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 5.000 Kč. Zálohu na cenu tovaru môžeme požadovať aj u objednávok tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho želania alebo pre vašu osobu (tovar na zákazku).

Ďalej sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním alebo služby pred jej poskytnutím.


5. PODMIENKY DODANIA TOVARU

5.1. Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Pokiaľ žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

5.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy od veľkosti a povahy tovaru a od cenníka zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

5.3. Kedy vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je na sklade, spravidla odovzdáme dopravcovi do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je na sklade, odovzdáme dopravcovi hneď ako to bude možné. O presnom dátume vás budeme informovať.

Upozorňujeme vás na to, že dobu dodania tovaru externými dopravcami nemôžeme ovplyvniť. Prípadné sťažnosti týkajúce sa doby dodania je nutné riešiť priamo s dopravcom.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

5.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Podpisom dodacieho listu (alebo iného obdobného dokumentu) potvrdzujete, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade už nie je možná.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

5.5. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 10 Kč za každý deň trvania uskladnenia. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne sumy celkom 500 Kč alebo výšky kúpnej ceny, pokiaľ je nižšia ako 500 Kč.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.


6. POSKYTNUTIE SLUŽBY

6.1. Ako a kedy vám bude služba poskytnutá?

Služba je poskytnutá montážou zakúpeného tovaru, t. j. uvedením tovaru do stavu, v ktorom je možné ho použiť. Montáž bude vykonaná v termíne dohodnutom v priebehu objednávania služby a potvrdenom v objednávke služby.

6.2. Môže byť služba poskytnutá v lehote na odstúpenie od zmluvy?

Do 14 dní od uzatvorenia zmluvy máte právo od zmluvy odstúpiť (pozri článok 5 týchto obchodných podmienok). Počas tejto doby vám služba nebude poskytnutá, ledaže o to výslovne písomnou formou požiadate. Udelenie súhlasu s poskytnutím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie je možné aj v priebehu objednávania služby. Pokiaľ o skoršie poskytnutie služby, t. j. pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, požiadate a služba bude splnená pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, strácate nárok na odstúpenie od zmluvy podľa článku 7 týchto obchodných podmienok.


7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy možno využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

7.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

7.3. Kedy od zmluvy odstúpiť nemožno?

V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho želania alebo pre vašu osobu.

7.4. Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzkarne alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený, a ak je to možné, v pôvodnom obale.

Vrátenie tovaru v predĺženej 30-dňovej lehote je možné len tam, kde je originálny a neporušený obal.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry, pokiaľ tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatie hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

7.5. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Popri kúpnej cene máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime:

 • rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo
 • spôsobom, aký budete požadovať;

Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na vami oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (pokiaľ nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu zvyčajnou poštovou cestou.

7.6. Čo keď bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar podstatne poškodený či zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru (prípadne jej časť zodpovedajúcu vzniknutej škode).

Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne spotrebovaný, máme voči vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, t. j. vrátená vám bude suma znížená o vzniknutú škodu.

7.7. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • technickou chybou bola v priebehu objednávania služieb uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je vám doručené.

Pokiaľ ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú sumu bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.


8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Podľa ustanovenia § 1829 Občianskeho zákonníka má všeobecne každý spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy.

Vezmite na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, ak boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní od uzatvorenia zmluvy). Súhlasom s poskytnutím služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy tento dôsledok beriete na vedomie.

8.1. Kedy teda môžete odstúpiť od zmluvy?

Odstúpiť od zmluvy môžete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, t. j. v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy, a to v prípade, že nebudete súhlasiť s poskytnutím služieb v tejto lehote. Upozorňujeme, že v takom prípade vám budú služby dodané až po uplynutí tejto lehoty, pokiaľ v nej od zmluvy neodstúpite. Oznámenie o odstúpení od zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy možno využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

8.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

Ak bol spoločne so službou poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo strán účinnosti.

8.3. Máte právo na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré sme od vás už prijali?

V prípade odstúpenia od zmluvy máme povinnosť vrátiť vám peňažné prostriedky, ktoré sme od vás na základe zmluvy prijali. Peniaze vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to (i) rovnakým spôsobom, akým sme od vás peňažné prostriedky prijali, alebo (ii) spôsobom, aký budete požadovať.

8.4. Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na vami oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu ceny (pokiaľ nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

8.5. Kedy môžeme odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • technickou chybou bola uvedená úplne zjavne chybná cena služby;
 • službu z objektívnych príčin nie je možné za pôvodných podmienok poskytnúť;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o svojom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je Vám doručené.

Pokiaľ ste už úplne alebo čiastočne uhradili cenu, vrátime vám prijatú sumu bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.


9. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na subjekt zaisťujúci mimosúdne riešenie sporov, ktorým je v tomto prípade Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).


10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Aké oprávnenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

Na predaj tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Česká obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov háji aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

10.2. Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na subjekty uvedené v článku 10.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania, ani žiadne také nedodržiavame.

10.3. Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo vašom používateľskom účte.

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné len písomnou formou.

V súlade so zákonom č. 185/2001 Zb., zákon o odpadoch, v znení neskorších predpisov, naša spoločnosť zaisťuje bezplatné prevzatie vami zakúpeného tovaru, ktorý je svojou povahou elektrozariadením (ďalej len „spätný odber“). Spätný odber je možné vykonať odovzdaním použitého elektrozariadenia na kontaktnej adrese našej spoločnosti. Pred odovzdaním použitého elektrozariadenia nás, prosím, vopred kontaktujte.

Naša spoločnosť nezodpovedá za použitie predávaného tovaru v rozpore s platnými právnymi predpismi, najmä s predpismi na ochranu zvierat.

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohovárajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.


Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.


Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.


Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.


Kontaktné údaje predávajúceho:
adresa pre doručovanie: Hezká koupelna s.r.o., Václavská 740, 672 01 Moravský Krumlov
adresa elektronickej pošty: info@hezkakoupelna.cz
telefón: +420 776 262 797


Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.


Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 6. 2015.


Všeobecné obchodné podmienky eshopu spracovala špecializovaná advokátska kancelária prevádzkujúca portál PravoProPodnikatele.cz.

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je voči našej spoločnosti v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 6 zák. č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zák. č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, a je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz odovzdané e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz, k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

Overené zákazníkmi
Overené zákazníkmi
97 %
zákazníkov nás odporúča
Viac recenzií

„Odborne znalosti, komunikácia, dodržanie termínov“

19. 10. 2020

„S objednávkou,, s pani na telefonickej linke, s dodávkou, službami a tovarom som bola veľmi spokojná“

2. 10. 2020

„Spokojnosť doručené rýchlo a v poriadku.“

24. 7. 2020

„Z obchodom sme spokojný rychle dodanie aj komunikacia rychla ,zatial to nemame este namontované ale...“

21. 7. 2020
Tento web používa na poskytovanie služieb súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
OK   Ďalšie informácie