Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") opisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.krasnakupelna.sk (ďalej len "webové rozhranie")

Správca osobných údajov:

Hezká koupelna s.r.o., so sídlom Loděnice č.p. 60, 671 75 Loděnice, Česká republika
IČ: 03479579
DIČ: CZ03479579
zapísaná: v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddíl C, vložka 850007

Kontaktné údaje na správcu osobných údajov:

adresa pre doručovanie: Loděnice č.p. 60, 671 75 Loděnice, Česká republika
telefónne  číslo: +421 222 205 476
kontaktný e-mail: info@krasnakupelna.sk

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné oboznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich právach a povinnostiach.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

1.2. Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

 

2. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE ÚDAJOV

2.1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky (event. v rámci kontaktného formulára), prípadne pri zriadení užívateľského účtu. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom prosím.

Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a uchovávaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2. Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než na ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

2.3. Ako dlho údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci objednávania tovaru alebo v rámci registrácie využívame len na dobu potrebnú pre plnenie zmluvy a právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

Pokiaľ nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak užívame vašu e-mailovú adresu na účel zasielania obchodných oznámení a/alebo kontrolu a zlepšovanie našich služieb a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje používané po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať tovar obdobný tomu, ktoré vám bol poskytnutý.

Daňový doklad bude uchovávaný po dobu 10 rokov počínajúc rokom nasledujúcom po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy, za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona České republiky č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje potrebné pre uplatnenie práv z vadného plnenia, pre ochranu našich právnych nárokov, pre poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii a súdom spracovávame po dobu premlčacích lehôt, záručnej doby na tovar a  iných lehôt a dôb v súlade s platnými právnymi predpismi.

Po uplynutí lehôt osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme.

 

3. VAŠE PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM

3.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tzn. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

Odvolaním súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolanie súhlasu so spracovaním.

3.2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či spracovávame vaše osobné údaje. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä na tieto informácie:

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3. Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nesprávnych údajov a / alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracúvania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávať.

3.5. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

Ak neexistujú zákonné dôvody na odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6. Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

Pri obmedzení spracúvania údajov sme oprávnení vaše osobné údaje iba uložiť; ďalšie spracúvanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracúvaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú na zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overovania presnosti údajov.

3.7. Právo na prenos údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

3.8. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ nebudete s našim postupom spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://dataprotection.gov.sk/uoou/sk), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka vášho oprávnenia obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak sa vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Slovenska v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

 

4. SPRÁVA A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Kto vaše osobné údaje spracúva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu, ktorý je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. dopravcom, dodávateľom cloudových úložísk, správcom e-mailových kampaní, spoločnosti poskytujúce certifikát "Overené zákazníkmi", externým účtovníkom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností.

Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám tiež oznámime na základe vášho dotazu.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie, s výnimkou ak to bude nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami stanovenými nariadením.

4.2. Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

5. SÚBORY COOKIES

5.1. Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2. Aké cookies a na aké účely ich webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nevymažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:

5.3. Používané služby pracujúce s cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len "Google"), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Služba Google Analytics slúži na získanie štatistických informácií o vašom užívaní webového rozhrania. Súbory cookies získaných touto službou expirujú v závislosti od nastavení prehliadača, najviac potom po 2 rokoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstránenie z vašej strany.

Služba Google Ads slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Google a k opätovnému zacielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získaných touto službou expirujú v závislosti od nastavení prehliadača, najdlhšie po 18 mesiacoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstránenie z vašej strany.

Služba Facebook Pixel slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook Inc. a k opätovnému zacielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získaných touto službou expirujú v závislosti od nastavení prehliadača, najdlhšie po 2 rokoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstránenie z vašej strany.

Služba Sklik.cz slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Seznam.cz a k opätovnému zacielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získaných touto službou expirujú v závislosti od nastavení prehliadača, najdlhšie po 18 mesiacoch, prípadne kým nedôjde k ich manuálnemu odstránenie z vašej strany.

Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie údajov upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, v prípade ak používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

5.4. Ako nastaviť a prípadne odmietnuť spracovanie súborov cookies

Návod, ako správne nastaviť a spravovať spracovanie súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači, nájdete tu:

Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 1. 1. 2022.